Wegwijs in de BTW

In Wegwijs in de btw wordt de btw op een heldere en toegankelijke manier beschreven. Het boek is uitstekend geschikt als studieboek voor de fiscaal-juridische opleidingen aan universiteiten, hogescholen met de opleiding of het vak fiscaal recht en daarmee vergelijkbare opleidingen. In het boek wordt in ruime mate verwezen naar wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten. De stof wordt in veel gevallen verlevendigd met (cijfer)voorbeelden. Juist hierdoor is Wegwijs in de btw tevens geschikt voor belastingadviseurs, advocaten en accountants die in de praktijk met btw te maken hebben. Mr. dr. A. van Dongen (1968) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland Mr. G.J. van Slooten (1968) is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de studierichting kostprijsverhogende belastingen. Hij is thans werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. waar hij zich onder meer bezighoudt met procedures op het terrein van btw bij invoer. Mr. M.W.C. Soltysik (1978) is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Tevens heeft hij de Post-Master Indirecte Belastingen gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is thans werkzaam als btw-adviseur bij BTW Nederland. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken In Wegwijs in de btw wordt de btw op een heldere en toe
Wegwijs in de BTW
 

Huur en verhuur van woonruimte in 99 vragen en antwoorden

Deze bundel bespreekt het huren en verhuren van woonruimte in 99 vragen en antwoorden. Deze bundel bespreekt het huren en verhuren van woonruimte op een praktische manier. Huurders, medewerkers vastgoed, huurdersorganisaties, bewonerscommissies, rechtshulpverleners en studenten vinden er antwoorden op vragen als: - Hoe ver gaat de zorgplicht van een verhuurder? Wie mag je weigeren? - Is verliefdheid een geestelijke stoornis? Is huuropzegging daarom ongeldig? - Tijdelijke verhuur en doelgroep contracten? Wat staat waar in de wet? - Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en noodzakelijke verhuizing? - Huurder overleden … Wie levert de woning op? - Energieprestatievergoeding: Wat is dat? Wat kan je ermee? - Kosten glasbewassing verschillen per gerechtshof? - Huurdersparticipatie geen hindermacht maar ontwikkelkracht? - Moet een verhuurder zoiets als een 'privacyreglement' publiceren? - Je spullen op straat!? … Kan dat zo maar? Wat deze bundel “Vragen & antwoorden” uniek maakt is dat 99 casussen zijn besproken: geschillen zoals die zich “in het echt” voor doen, naar onderwerp gerangschikt in zeventien hoofdstukken. In deze 3e editie zijn alle vragen en antwoorden geactualiseerd voor zover de wetswijzigingen in de afgelopen jaren en recente rechtspraak daartoe aanleiding geven. In hun weerbarstige bestaan belanden huurders en verhuurders in situaties die geen wetgever kan bevroeden. In die praktijk vindt men desondanks voor alles een oplossing - zo blijkt! mr. P.G.A. van der Sanden publiceert en verzorgt cursussen over huurrecht en volkshuisvesting. Hij was bedrijfsjurist bij Stichting Mozaïek Wonen (Gouda) en commissaris bij Stichting Dunavie (Katwijk). Piet van der Sanden was ook lid van de Huurcommissie, co-auteur van het handboek Huurrecht woonruimte en redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Deze bundel bespreekt het huren en verhuren van woonrui
Huur en verhuur van woonruimte in 99 vragen en antwoorden
 

Sdu Wettenbundel Belastingrecht

Deze wettenbundel belastingrecht is een zeer volledige bundeling van wetteksten die voor de fiscale praktijk en het fiscale onderwijs van belang zijn. Alle relevante belastingwetten zijn opgenomen met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en aanverwante regelgeving. Ook Europese regelingen zijn in deze uitgave te vinden, zoals de Btw-richtlijn en diverse andere Europese Richtlijnen. Het geheel is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2022. Achter diverse wetten is het overgangsrecht opgenomen. Ten opzichte van eerdere edities is dit verder uitgebreid. Waar mogelijk wordt verwezen naar gerelateerde wetsartikelen. Wetgeving die reeds is aangenomen, maar die nog wacht op invoering is cursief opgenomen bij het desbetreffende artikel. Trefwoorden in de marge, een trefwoordenregister en hoofdstuktabs maken deze pocketeditie optimaal toegankelijk. Door de uitvoering in dundruk past deze bundel ook nog in uw koffer. Daardoor hebt u deze onmisbare steun voor praktijk en/of studie altijd bij de hand. De teksten zijn afkomstig uit het basiswettenbestand van de Sdu, de officiële bron van alle Nederlandse wetgeving Altijd verzekerd zijn van de nieuwste editie? Neem dan een abonnement. Met een abonnement op de Wettenbundel Belastingrecht krijgt u toegang tot de website waarop de dagelijks geactualiseerde teksten uit de wettenbundel staan. Daarnaast ontvangt u jaarlijks automatisch het boek bij uitkomst van een nieuwe editie.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Deze wettenbundel belastingrecht is een zeer volledige
Sdu Wettenbundel Belastingrecht
 

Fiscaal Alert 2022

Fiscaal Alert brengt overzicht in de doolhof van talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers. Dankzij de overzichtelijke presentatie vindt u pijlsnel de gewenste informatie. Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave zijn in deze nieuwe editie verwerkt tot toegankelijke overzichten, schema's en tabellen, waar nodig voorzien van een toelichting. Alle cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 januari van het nieuwe jaar. U krijgt gedetailleerde informatie over de volle breedte van het belastingrecht en aanverwante gebieden. De cijfers zijn - waar mogelijk - in een reeks van vijf jaren opgenomen. Ook in deze editie zijn weer handige checklists opgenomen. Bij de samenstelling van Fiscaal Alert heeft steeds de praktische bruikbaarheid vooropgestaan. Een uitgebreide inhoudsopgave en een trefwoordenregister helpen u om snel te vinden wat u zoekt. Bovendien kunt u de vele cijfers die in tabelvorm zijn opgenomen, snel vinden met behulp van een apart tabellenoverzicht. Het boekje heeft een handzaam formaat, zodat u het gemakkelijk kunt meenemen. Zo hebt u met Fiscaal Alert alle feiten en cijfers letterlijk bij de hand!

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Fiscaal Alert brengt overzicht in de doolhof van talloz
Fiscaal Alert 2022
 

Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk

Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelastingen, dat afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst. In dit boek wordt ingegaan op het volledige fiscale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fiscale aspecten. Daarnaast hebben we in dit boek de fiscale stelsels van de andere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel zijn die stelsels niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden. In de eerste druk van dit boek hebben we aan deze fiscale stelsels geen aandacht geschonken. Ingaande de tweede druk is dat wel gebeurd en is aan elk van de fiscale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) een hoofdstuk gewijd. Daarnaast is uitvoerig ingegaan op de formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing op de BES en op de ACS. Mr. J. Adeler is verbonden aan OrangeTree Tax Consultants in Rotterdam en St. Maarten. Hij is onder andere geruime tijd werkzaam geweest op Curaçao en heeft diverse publicaties op zijn naam staan over het fiscale Antilliaanse stelsel en het BES-stelsel. Mr. D. Beeks is als Trade Compliance manager verbonden aan Shell en adviseert wereldwijd over internationale handelsvraagstukken. Prof.dr. P. Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, was van 2016-2020 buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University of Curaçao, was van 1989 tot 2019 directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Momenteel is hij of counsel bij Deloitte Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op diverse fiscale gebieden. Mr. J. Lopez Ramirez is tot medio 2012, als directeur douane en directeur fiscale zaken, werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën van de Nederlandse Antillen en vervolgens van Curaçao. Sindsdien is hij managing partner en partner tax bij Deloitte Dutch Caribbean. Van 2014 tot medio 2015 heeft hij als interim directeur douane Aruba de modernisering aldaar geleid. Vanaf 2018 is hij lid van de RvC van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten waarvan hij sedert augustus 2021 tevens fungerend voorzitter is.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Sinds 10 10 10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omda
Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk
 

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht deel B

Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opleidingen aan universiteiten en hoger beroepsonderwijs. De uitgave kan tevens goede diensten bewijzen in de fiscale praktijk. De uitgave bestaat uit twee delen: deel A Internationaal Belastingrecht en deel B Europees en Internationaal Belastingrecht. Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in: - internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op het gebied van inkomen en vermogen als van successie en schenking; - internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van ongewenst gebruik; - Europeesrechtelijke harmonisatiemaatregelen; - internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter bescherming van de rechten van belastingplichtigen in de vorm van non-discriminatiebepalingen en onderling overleg- en arbitragemaatregelen; - internationale en Europeesrechtelijke wederzijdse bijstandverleningsbepalingen; - internationale en Europeesrechtelijke maatregelen ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie; - de invloed van het internationaal publiekrecht op de uitleg van belastingverdragen. Mw. prof. dr. I.J.J. Burgers is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en hoogleraar Economics of Taxation (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mr. dr. R.P.C. Adema is als universitair docent Internationaal Belastingrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder is hij als fiscalist werkzaam bij Deloitte en maakt hij deel uit van Deloitte's FSI Tax Group in Amsterdam. Dr. G.F. Boulogne is belastingadviseur bij BDO en hij is docent aan de Universiteit van Amsterdam. Mr. dr. H.M. Pit is werkzaam bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor fiscale opl
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht deel B
 

Arbeidsrecht in de praktijk

Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken weer in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per mei 2022. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor recente wetswijzigingen, zoals de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in deze druk zijn de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt, onder meer op het gebied van de vraag wanneer een bepaalde wijze van werken tot een arbeidsovereenkomst leidt, flexcontracten, het ontslagrecht, privacy, cao-recht en medezeggenschap en concurrentiebeperking en vele andere thema's. Arbeidsrecht in de praktijk beschrijft het arbeidsrecht vanaf het moment waarop een vacature ontstaat tot en met de afwikkeling van een beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende onderwerpen worden uiteengezet aan de hand van dagelijkse praktijksituaties met verwijzingen naar toepasselijke regels, rechtspraak en literatuur en met praktische tips. Naast het individuele arbeidsrecht is er aandacht voor de sociale zekerheid, de cao, medezeggenschap en het procesrecht. Door deze opzet - met name door de vele verwijzingen naar relevante, recente jurisprudentie en literatuur - is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals hr-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, vakbonden en accountants. Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht. Arbeidsrecht in de praktijk wordt sinds de eerste druk verzorgd door een team arbeidsrecht advocaten van Stadhouders Advocaten in Utrecht. Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is verzorgd door: - Mr. D.M. van Genderen - Mr. P.S. Fluit - Mr. J.P. Volk - Mr. D.J.B. de Wolff.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk gee
Arbeidsrecht in de praktijk
 

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen) als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht. Overdrachtsbelasting kan samenlopen met omzetbelasting. Daarom worden in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van de omzetbelasting besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop. Wegwijs in de Overdrachtsbelasting is - door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde (bijgewerkt tot 1 juni 2022) en de vele aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen - een uitermate geschikt studieboek gebleken voor notariële en fiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), en een niet meer weg te denken handboek voor notarissen en fiscalisten en al die andere beroepsbeoefenaren die in de praktijk regelmatig met onroerendezaaktransacties te maken hebben. Als bijlagen zijn in het boek opgenomen: - een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen; - de actuele teksten van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede - uitgebreide registers. Dit boek bevat voorts een link voor het downloaden van een pdf met de integrale teksten van een groot aantal in het boek vermelde actuele beleidsbesluiten op het gebied van de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting. M. (Marco) D.C. Gomes Vale Viga MSc (1984) is werkzaam bij de Belastingdienst en als buitenpromovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. A. (Aad) Rozendal (1978) is werkzaam als docent bij de studierichting Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig vastgoedfiscalist. Voorts als extern adviseur verbonden aan RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. en FBN Juristen. Mr. F.A.M. (Martin) Schoenmaker (1972) is onder meer docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Den Haag. Uw commentaar op dit boek wordt zeer gewaardeerd. U kunt de auteurs bereiken via: gomesvaleviga@ese.eur.nl; rozendal@boathousetax.nl; en mschoenmaker@albrecht.nl Dit boek is tevens digitaal raadpleegbaar via NDFR en Opmaat Notariaat

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting
 

Sdu Wettenbundel Staats en Bestuursrecht 2022 2023

Wetgeving Staats- en bestuursrecht bevat een op het onderwijs afgestemde selectie van wet- en regelgeving op het gebied van het staats- en bestuursrecht. De inhoud komt overeen met deel A van de Sdu Wettenbundel. De selectie van wet- en regelgeving is van belang voor het onderwijs op universitair en hbo-niveau en is daarnaast ook zeer bruikbaar voor juridische professionals. De kern van Wetgeving Staats- en bestuursrecht betreft het positieve in Nederland geldende recht. Daarnaast is in sommige gevallen ook toekomstig recht opgenomen. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 1 juni 2021. Wetgeving waarvan bij het ter perse gaan van deze bundel bekend was dat deze voor of op 1 juli 2021 in werking zou treden, is eveneens verwerkt. Wetgeving Staats- en bestuursrecht omvat die wet- en regelgeving die onmisbaar is in de opleiding van de studie rechten op universitair en hbo-niveau. Bij de selectie van de opgenomen wet- en regelgeving heeft de redactie voor ogen gehad om de gebruiker een zo compleet mogelijke verzameling van wetten en andere regelgeving te bieden op het gebied van het staats- en bestuursrecht. De wet- en regelgeving in de is toegankelijk gemaakt door een slim zoeksysteem, praktische zelfklevende tabs, handige margeteksten en een uitvoerig trefwoordenregister. Wetgeving Staats- en bestuursrecht 2022-2023 staat onder redactie van: - Prof. mr. B. Barentsen, hoogleraar Sociaal Recht en bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden - Prof. dr. L.F.M. Besselink, hoogleraar Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam - Mr. dr. M.L. van Emmerik, universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland - Mr. B. Kratsborn, docent Publiekrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Den Bosch - Prof. mr. E. Steyger, hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Advocaatpraktijk E. Steyger B.V. - Prof. mr. J.M.H.F. Teunissen, emeritus-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Algemene Staatsleer aan de Open Universiteit - Mr. C. Wisse, hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Wetgeving Staats en bestuursrecht bevat een op het onde
Sdu Wettenbundel Staats en Bestuursrecht 2022 2023
 

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving binnen de belangrijkste onderwerpen uit het gezondheidsrecht. In Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht is de wet- en regelgeving opgenomen die in de rechtspraktijk onmisbaar is om de juridische vragen en problemen te behandelen die in de gezondheidszorg aan de orde zijn. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 15 juni 2022. Wetgeving waarvan op 15 juni 2022 bekend was dat deze voor of op 1 juli 2022 in werking zou treden, is eveneens verwerkt. Bij de selectie van de opgenomen regelgeving heeft de redactie voor ogen gehad de gebruiker van deze verzameling een breed overzicht te geven. Het gezondheidsrecht omvat een groot aantal deelgebieden. De redactie heeft ernaar gestreefd met betrekking tot elk van deze terreinen de belangrijkste wettelijke regelingen in deze verzameling op te nemen, ingedeeld in de volgende categorieën: - Algemeen - Stelsel van zorg - Specifieke voorzieningen - Kwaliteit van zorg - Patiëntenrechten - algemeen - Patiëntenrechten - bijzondere situaties - Overig - Internationale regelingen - Richtlijnen. Deze keuze voor 'breedte' heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is met betrekking tot elke wet de daarbij behorende maatregelen van bestuur en/of andere uitvoeringsregelingen op te nemen. Om die reden is een selectie gemaakt en zijn alleen die uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de wet (of de toepassing daarvan) noodzakelijk zijn. In de gezondheidszorg zijn ook algemene wettelijke regelingen van belang, die in alle sectoren van de samenleving gelden. Een zeer beperkte selectie daarvan is in deze bundel opgenomen: de Grondwet, de Wet open overheid, de Mededingingswet en een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Ook opgenomen zijn enkele voorbeelden van beleidsregels die formeel geen wettelijke status hebben maar die voor de rechtspraktijk wel belangrijk zijn. Voorbeelden zijn de Beleidsregels van de NZa over handhaving en de Vervolgingsrichtlijnen van het OM over levensbeëindigend handelen. Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht staat onder redactie van mr. dr. W.R. Kastelein, adviseur gezondheidsrecht en prof. mr. J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht
 

Getijtafels voor Nederland 2023

Nederland is onlosmakelijk verbonden met het getij. Het ritme van eb en vloed is de polsslag van havens aan de Nederlandse kust, die bepaalt welk schip wanneer kan uitvaren. Al meer dan honderd jaar worden de getijtafels uitgegeven voor een breed publiek. Zowel voor de beroepsvaart als ook voor de tienduizenden recreanten zijn deze getijtafels een onmisbare leidraad en bron van informatie, het vertrouwde 'maatje' dat hen door de getijdewateren loodst. Het getij speelt ook een belangrijke rol bij het veilig houden van Nederland. In deze tijd van zeespiegelstijging en klimaatverandering gebruiken we de getijinformatie uit de metingen van de afgelopen jaren om een vinger aan pols te houden. Het Watermanagement Centrum Nederland, voortgekomen uit de in 1921 opgerichte stormvloedwaarschuwingsdienst, gebruikt de getijberekeningen bij het uitgeven van stormvloedwaarschuwingen. De experts bij waterschappen gebruiken de getij overschrijdingskansen voor het vast stellen van de benodigde dijkhoogte bij onderhoud en verbeteringen. Deze editie voor het jaar 2023 omvat de direct afleesbare getijtafels voor 21 meetpunten aan de kust van Nederland, essentiële informatie voor de tussenliggende meetpunten en uitleg over het getij zelf. Meer informatie over het getij is ook online te vinden op www.getij.nl, maar de essentie is samengevat in dit mooie en vooral uiterst nuttige boekje.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Nederland is onlosmakelijk verbonden met het getij. Het
Getijtafels voor Nederland 2023
 

Inleiding Telecommunicatierecht. Editie 2022

In Inleiding Telecommunicatierecht komen de belangrijkste onderdelen van het elektronisch communicatierecht en nieuwe ontwikkelingen aan de orde, waarbij de schrijvers overwegend de wetsystematiek volgen en een aantal belangrijke onderwerpen, zoals openbaarheid, netneutraliteit en roaming, apart uitlichten. De razendsnelle markt- en technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de nieuwste initiatieven op dit dynamische rechtsgebied voortdurend te volgen. Deze tweede druk van de Inleiding Telecommunicatierecht beoogt de lezers ook een raamwerk te bieden om nieuwe initiatieven te duiden. Van begin af aan is beoogd de Telecommunicatiewet techniekonafhankelijk te maken zodat deze enige tijd zou kunnen meegaan. Dit blijkt echter veel lastiger dan gedacht. Naast de pluriformiteit van diensten nemen de diversiteit in de configuratie van elektronische communicatienetwerken (bijvoorbeeld ten aanzien van de transmissie, zoals 5G, kabel, glasvezel, satelliet, IP), de verschillende apparatuur specificaties (smartphones), en de convergentie met omroep en IT toe. Diensten die over internet over-the-top worden aangeboden zijn steeds vaker substituten van traditionele (telecommunicatie- en andere) diensten. De ontwikkeling van het internet-der-dingen en intermachinale communicatiediensten (M2M), dragen bij aan een exponentiële toename van het dataverkeer. De techniek en de markt ontwikkelen zich onverminderd snel en vaak op een voor de wetgever onvoorzienbare wijze. Het recht heeft moeite die ontwikkelingen bij te benen. Om de noodzakelijke snelheid en capaciteit op vaste en mobiele netwerken te blijven bereiken, zijn grote investeringen nodig. De Europese Telecomcode bevat daarom een connectiviteitsdoelstelling en voorziet in een geheel vernieuwd regelgevend kader om ruimte te geven aan investeringen en innovatie zodat de aanleg van vaste en mobiele netwerken wordt bevorderd. Het verzekeren van de toegang tot deze netwerken, en van de rechten van eindgebruikers bij het afnemen van diensten zoals breedband internettoegang, is daarbij van groot belang. De Nederlandse wetgever heeft de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet in 2022 afgerond.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken In Inleiding Telecommunicatierecht komen de belangrijks
Inleiding Telecommunicatierecht. Editie 2022
 

Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie

Het boek 'Bedrijfshulpverlening en- noodorganisatie' van H. Raphaël Gallis, Johand K.J. van der Vorm koop je bij bookspot.nl, nu voor €52.91!

Read more...

Boeken Managementboeken Alle managementboeken Managementboeken Het boek apos Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie
Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie
 

Excel 2010 het complete handboek

De beste manier om te leren werken met Excel 2010 is met de hulp van Mr. Spreadsheet, John Walkenbach. Als Excel-goeroe, Microsoft MVP (Most Valuable Professional) en schrijver van alle voorgaande edities van het complete HANDboek Excel, biedt John Walkenbach honderden paginas vol technieken, tips en trucs voor beginners en gevorderde gebruikers van Excel. Ontdek wat nieuw is in Excel 2010, leer handigheidjes die u nog niet kende, maak optimaal gebruik van het lint en krijg de nieuwste ins en outs onder de knie met behulp van dit handboek dat iedere gebruiker van Excel moet hebben. Maak kennis met de nieuwe functies van Excel 2010. Leer omgaan met functies, grafieken, werkbladen en werkmappen. Verricht wonderen met matrixformules en sparklines. Leer werken met Wat als-analyses, doelzoeken, externe databasebestanden en draaitabellen. Ontwikkel aangepaste functies, programmeer met VBA en maak UserForms. Probeer de nieuwe slicers om uw gegevens dynamisch te filteren.

Read more...

Boeken Computerboeken Alle computerboeken Computerboeken De beste manier om te leren werken met Excel 2010 is me
Excel 2010 het complete handboek
 

Retorische kritiek

Waaraan was de overtuigingskracht van Cicero te danken? En hoe probeert Balkenende te overtuigen? Daarover, maar ook over andere moderne overtuigende teksten gaat Retorische kritiek. Dit boek biedt een overzicht van alle klassieke overtuigingsmiddelen. Daarbij wordt teruggegrepen op de klassieke retorica, maar bij de behandeling wordt zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van Grieks en Latijn en de gebruikte voorbeelden zijn overwegend hedendaags. Het overzicht legt een basis voor een analyse van alle retorische aspecten van mondelinge en schriftelijke betogen. Van zowel de inhoud, de opbouw, de stijl als de presentatie. Maar belangrijker is dat met de gemaakte onderscheidingen ook een weloverwogen oordeel gevormd kan worden over de overtuigingskracht of effectiviteit van een bepaald betoog. Voor dit doel bevat het slothoofdstuk een handleiding voor het opstellen van een retorische kritiek van een betoog, met een voorbeeldkritiek van een toespraak van Bill Clinton. Retorische kritiek is geschikt voor alle communicatie-opleidingen in het hoger onderwijs. Voor alle beoefenaren van communicatieberoepen bevat het een even grondig als toegankelijk overzicht van de klassieke principes van hun vak. Het is ook interessant voor de algemene lezer, die immers bijna doorlopend bloot wordt gesteld aan persuasieve boodschappen, of die nu komen van politici of adverteerders. Prof. dr. Antoine Braet (1942) was tot 2007 universitair hoofddocent Taal - beheersing bij de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en van 2000-2005 bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is (inter)nationaal erkend specialist in klassieke retorica en moderne argumentatietheorie.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken Waaraan was de overtuigingskracht van Cicero te danken
Retorische kritiek
 

Metingen en thermografie

In dit praktijkboek wordt uitgelegd hoe en waarom metingen moeten plaatsvinden in of aan elektrische installaties. Er wordt ingegaan op verschillende soorten meetapparatuur, meetfouten en meetmethoden. Bovendien wordt er bijzondere aandacht besteed aan de automatische uitschakeling van de voeding, een heel belangrijke bescherming tegen elektrische schok. Verder wordt het heel actuele onderwerp thermografi e uitgebreid behandeld. Tot slot komen netvervuiling, de monitoring van de kwaliteit van de netspanning en de analyse van meetresultaten aan bod in verband met het net zo actuele thema power quality. Dit boek is bedoeld voor elektrotechnisch installateurs, hoofden en medewerkers van technische diensten, docenten en studenten Elektrotechniek en inspecteurs van elektrotechnische installaties. Een greep uit de inhoud: meten aan vaste installaties meten aan verplaatsbare apparatuur veiligheid meetapparatuur meetfouten meetmethoden thermografi e power quality: monitoring en analyse meten op basis van NEN 1010 en NEN 3140.

Read more...

Boeken School studieboeken Alle school studieboeken School studieboeken In dit praktijkboek wordt uitgelegd hoe en waarom metin
Metingen en thermografie
 

Schrijven voor het beeldscherm

Wie schrijft voor sites, voor blogs, voor het bedrijfsintranet, wie twittert en berichten plaatst op Facebook en LinkedIn, moet van veel markten thuis zijn. Deze geheel vernieuwde, 6e druk van Schrijven voor het beeldscherm is de schrijfcoach voor iedereen die meer uit zijn webteksten en sociale media wil halen. Met als uitgangspunt dat het schrijven van een goede webtekst niet moeilijk is, bevat het boek een minimum aan technische en een maximum aan praktische informatie. SOCIALE MEDIA Schrijven voor de 'nieuwe' media is meer dan het publiceren op een website. Je hebt ook inzicht nodig in de mogelijkheden van sociale media als Twitter en Facebook, kennis van de manier waarop zoekprogramma's als Google werken en inzicht in het gedrag van sitebezoekers, van smartphonegebruikers en sociale media-fans. Dit boek geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden om webteksten maximaal te laten scoren. WEBSCHRIJVERS Van professionele tekstschrijvers tot studenten journalistiek, van communicatiemedewerkers en beleidsadviseurs tot bloggers: dit boek is onmisbaar voor iedereen die schrijft voor internet en intranet, voor sites, blogs en sociale media. Schrijven voor het beeldscherm is onderdeel van de HVdS-reeks. Communicatieprofessionals van Hendrikx Van der Spek publiceerden in deze reeks ook Schrijven voor lezers en De Argumentatiecoach. Willem Hendrikx is partner in Hendrikx Van der Spek. Als schrijver, trainer en adviseur ondersteunt hij klanten bij de overheid en in het bedrijfsleven. Hij schreef onder andere het Handboek Intranet en, samen met Erik van der Spek, de Gids voor het schrijven van softwarehandleidingen.

Read more...

Boeken Managementboeken Alle managementboeken Managementboeken Wie schrijft voor sites, voor blogs, voor het bedrijfsi
Schrijven voor het beeldscherm
 

Succesvol publiceren met WordPress

Succesvol publiceren met WordPress Steeds meer bedrijven ontdekken WordPress als volwaardig content management systeem voor de realisatie en het beheer van professionele websites. Wereldwijd maakt nu al zo'n 20% van alle websites gebruik van WordPress. WordPress is gratis beschikbaar als open source. Iedereen kan mee ontwikkelen aan de krachtige motor. Hierdoor is er een actieve community ontstaan en zijn er veel (gratis) uitbreidingen en designs beschikbaar. Mede dankzij deze voordelen is WordPress een veelzijdig en uiterst populair publicatiesysteem geworden. Succesvol publiceren met WordPress bevat niet alleen uitleg over de installatie, confi guratie en alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar is ook voorzien van interessante interviews met gebruikers en ontwikkelaars uit de community. Zij vertellen wat echt belangrijk is en geven onmisbare tips! Het boek staat vol praktische informatie om met WordPress te starten en om alles uit WordPress te halen. Essentiële zaken als uitbesteden, installatie, thema's, plugins, onderhoud en veiligheid komen uitgebreid aan de orde. Ook komt u te weten hoe u WordPress op de juiste manier optimaliseert voor zoekmachines. Deze tweede herziene editie van dit succesvolle boek is volledig geactualiseerd. Dit boek is onmisbaar voor elk bedrijf dat een website of weblog wil (laten) realiseren met WordPress. Ook particulieren die professioneel aan de slag willen met een website of weblog, vinden alle informatie die zij nodig hebben om succesvol te publiceren met WordPress. Auteur Rogier Mostert is online marketingspecialist en eigenaar van het online marketingbureau Webmonnik.nl. In deze functie adviseert hij bedrijven hoe ze succesvoller kunnen worden met behulp van online marketing. Rogier heeft zo'n dertien ICT-gerelateerde boeken geschreven.

Read more...

Boeken Computerboeken Alle computerboeken Computerboeken Succesvol publiceren met WordPress Steeds meer bedrijve
Succesvol publiceren met WordPress